değer

Malatya Avukat  Mehmet ERBAŞ :

Mahkemelerce görülen tapu iptal tescil, muvazaa, kamulaştırma gibi değerle alakalı davalarda, taşınmazın değerinin belli edilmesi için yapılan keşif doğrultusunda hazırlanan bilirkişi raporunda genel geçer denetime elverişli olmayan raporlar artık Yargıtay tarafından kabul edilmemektedir.

Yargıtay tarafından aşağıda belirteceğimiz kriterler göz önüne alınarak hazırlanacak bilirkişi raporları kabul görecektir.;

1- Emsal satışların değerlendirme tarihindeki (dava tarihi) karşılıklarının fiyat artış endekslerinin uygulanması suretiyle tespiti,

2-Emsal ile dava konusu taşınmazın eksik ve üstün yönlerinin neler olduğu ve oranları açıklanmak,

3-Taşınmazdan DOP payının düşülmesinin gerekip gerekmediği belirtilmek,

4-Varsa taşınmaz üzerindeki yapıların Bayındırlık Bakanlığı resmi birim fiyatları esas alınarak yıpranma payı düşülmek suretiyle gerçek zararın belirlenmesi

5-Taraflara, dava konusu taşınmaz ile aynı bölgeden (aynı mahalleden) bulunamaması halinde yakın bölgelerden ve değerlendirme tarihinden önce ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer nitelikli ve yüzölçümlü satışları bildirmeleri için olanak tanınması,

6-Gerekli görülürse re’sen emsal getirtme yoluna gidilmesi ve bu emsallere göre değer biçilmesi için konunun uzmanı bilirkişilerden oluşturulacak bilirkişi kurulu vasıtasıyla keşif yapılarak, denetlemeye olanak veren bilimsel verileri içeren rapor alınması,

7-Emsal alınan taşınmazlara ilişkin resmi satış akit tablolarının tapu müdürlüğünden getirtilmesi, emsal taşınmazlar ile çekişmeli taşınmaza ait Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından belirlenen emlak vergisine esas olan m² değerleri,

8-İlgili Belediye Başkanlığı Emlak Vergi Dairesinden istenip, dava konusu taşınmazın, emsal taşınmazlara göre üstünlük oranı yönünden bilirkişi kurulu raporunun da denetlenmesi, dava konusu taşınmazın ve emsal alınan taşınmaz/taşınmazların değerlendirme tarihi itibariyle imar düzenlemesi sonucu oluşmuş imar parselleri olup olmadıkları, imar parseli iseler düzenleme ortaklık payının düşülüp düşülmediğinin, düşülmüş ise oranının belediye başkanlığı imar ve tapu müdürlüklerinden sorulup, emsalin İmar Kanunu uyarınca imar parseli, dava konusu taşınmazın ise kadastral arsa parseli olduğunun belirlenmesi halinde çekişmeli taşınmazın emsalle karşılaştırma sonucu bulunan değerinden düzenleme ortaklık payına karşılık gelecek oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmesi

İŞTE TÜM BUNLAR YAPILDIKTAN SONRA HAZIRLANACAK BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRU RAPOR OLACAKTIR. EĞER BU YÖNLERLE ARAŞTIRMA YAPILMADAN HAZIRLANAN RAPOR SONUCUNDA VERİLECEK BİR KARAR VARSA İSTİNAF VEYA TEMYİZ EDEREK KARARI BOZABİLİRSİNİZ.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.