TAVZİH(KARAR DÜZELTME) NEDİR?

Spread the love

Tavzih; mahkemenin verdiği hükümde bulunan hesap ve sayı hatası gibi maddi hataların mahkeme tarafından düzeltilmesidir. Bunu mahkeme resen yapabileceği gibi taraflardan birinin talebi üzerine de yapabilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 304-305 inci maddelerinde düzenlenmiştir.

Tabi tavzihte amaç maddi hataların düzeltilmesidir. Bu kapsamda taraflardan birine tanınan hak sınırlandırılamaz veya genişletilemez. Hukuk Muhakemeleri Kanunu bu hususa da açıklık getirerek 305.maddenin 2.fıkrasında ”Hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar, tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.” şeklinde yer vermiştir.

Yani tavzih sadece hata düzeltmedir, kararın değiştirilmesi, hakların daraltılması veya genişletilmesi düşünülemez.

Örnek olarak: alacaklının kazandığı davada alacağının 300.000,00 TL(üçyüzbin türk lirası) olduğunun kabul edilmesine rağmen hükümde yanlış yazılarak 30.000,00(otuzbin türk lirası)şeklinde yazılmasıdır.